คลังวิดีโอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย

31 August 2022

KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย

31 August 2022