อินโฟกราฟิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย” “Community drive by integrating research to network partners communities”
“การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย” “Community drive by integrating research to network partners communities”

เขียนโดย : Phairin Meesri

29 August 2022

การจัดการความรู้ “เทคนิคการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”   Knowledge Management
การจัดการความรู้ “เทคนิคการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” Knowledge Management

เขียนโดย : Phairin Meesri

29 August 2022