คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานคณะกรรม

Faculty Of Science And Technology

ผศ.ดร. พรรณวิภา แพงศรี

phanwipa@vru.ac.th

กรรมการ

Faculty of Science and Technology

ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่
ผศ. กมลมาศ วงษ์ใหญ่

kamolmas@vru.ac.th

ผศ. ไพรินทร์ มีศรี
ผศ. ไพรินทร์ มีศรี

phairin@vru.ac.th

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

kittisak.sing@vru.ac.th

อ. ขวัญแข หนุนภักดี
อ. ขวัญแข หนุนภักดี

khwankhae@vru.ac.th

อ. มัชฌกานต์   เผ่าสวัสดิ์
อ. มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

matchakan@vru.ac.th

อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ. อรวรรณ ชำนาญพุดซา

orawan.cham@vru.ac.th

กรรมการและเลขานุการ

Faculty of Science and Technology

นาง กนกพร สัณห์ฤทัย
นาง กนกพร สัณห์ฤทัย

pp3647@gmail.com

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Faculty of Science and Technology

นางสาว เยาวนารถ งามนนท์
นางสาว เยาวนารถ งามนนท์

yawanart_ss@hotmail.com