กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร

1 July 2022

ณ ห้อง Scitech innovation space ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี