“การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย” “Community drive by integrating research to network partners communities”

อ้างอิงโดย : KM

เขียนโดย : Phairin Meesri


29 August 2022

Knowledge Management Scitech VRU